Ya’fu lɛrwa fa’ Where Research Begins pua shimo yu ghame puá lo’ ŋáŋá mbə lʉətkeri nə yi nkuatə nə ghá let lɛrwa mə Bamun! Pʉ ná mfa ayʉə nə ngâ yi ntóshə Uliza.org.

Pʉ nzón mii Tom pó Chris tuó tə nda lérwa shʉn kéé yʉə pʉ ndûmə fa’ nə? Sh̀éshə̀ nʉn lɛrwa nə pü tə trainings@whereresearchbegins.com.

Kéé yu pishə, kéé yu yiire tə ntóshii nə? Pʉ shéshə̀ lɛrwa nə pü tə admin@wheresearchbegins.com