Hiện tại, những ai là nhà giáo đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Việt đã có thể sử dụng các phiếu bài tập và tài nguyên miễn phí của Where Research Begins. Chúng tôi cảm ơn Nguyễn Lâm Thảo Thi đã thực hiện phần chuyển ngữ.

Muốn mời Tom và Chris đến lớp học của bạn hay điều phối một buổi workshop? Gửi email cho chúng tôi tại địa trainings@whereresearchbegins.com.

Mọi thắc mắc về dịch thuật hay sai sót cần chỉnh sửa, gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ admin@wheresearchbegins.com